icon kl

Filosofie

Laat kennis stromen: van elkaar leren met SayKnowMore

Geplaatst op 14 januari 2016 door Arnold
Filosofie

“Hoe leren jullie hier van elkaar?” Dat is onze kernvraag aan elke nieuwe partner die met ons wil samenwerken. “Tja, hoe dan we dat eigenlijk?” Deze retorische vraag als antwoord is vaak het begin van een gezamenlijke ontdekkingstocht, die leidt naar een schat aan onbenutte praktijkkennis en ervaringen. SayKnowMore brengt deze kennis en ervaringen in beweging. Kennis moet je niet borgen, maar laten stromen!

Onze missie

Wij laten mensen, teams en organisaties beter presteren, door hen op een interactieve wijze kennis en ervaringen te laten delen binnen een netwerk van collega’s uit de eigen en andere organisatie(s) met gelijksoortige opgaven. Wij zijn een specialist in het stimuleren en faciliteren van kennisuitwisseling tussen professionals met als doel om van elkaar te leren vanuit de dagelijkse praktijk. Het is onze ambitie om samen met onze klanten te werken aan een wereld waarin het van elkaar (willen en kunnen) leren normaal is.

Onze filosofie

Organisaties beschikken over een schat aan onbenutte kennis, omdat deze zit opgesloten in de hoofden van mensen. Daarom hebben ze de neiging om steeds weer opnieuw het wiel uit te vinden en daarbij telkens in dezelfde valkuilen te stappen. Het ontsluiten van deze kennis door actief in te zetten op het delen van praktijkervringen, kan dit patroon doorbreken en daarmee het lerend vermogen van een organisatie vergroten en de prestaties verbeteren.

Wij werken volgens het principe van interactief leren, waarbij niet de boodschap van de zender (kennisdrager) centraal staat, maar het vraagstuk van de ontvanger (kennisvrager). Interactie, reflectie en praktijkgerichtheid vormen de kern van onze aanpak. Professionals leren namelijk vooral door met vakgenoten hun dilemma’s, vraagstukken en oplossingen te bespreken, te analyseren en diepgravend te doorgronden. Het uitwisselen van verschillende zienswijzen op basis van diversiteit (meervoudig kijken) werkt verrijkend.

Onze werkwijze

Wij ondersteunen klanten bij het opzetten van kennisnetwerken van professionals. Wij helpen hen bij het analyseren van de leercultuur en het ontwikkelen van een duurzame strategie voor kennisuitwisseling en leren. Wij brengen kennisvraag en -aanbod rond relevante thema’s in kaart en ondersteunen de klant bij het fungeren als matchmaker hiertussen. Met een reeks aan praktische interactieve methodieken - onze praktijken - geven wij concreet vorm aan kennisdelen en van elkaar leren binnen en tussen organisaties.

Wij werken daarbij bewust aan optimale leercondities door het gebruik van specifieke werkvormen om vanuit een waarderende benadering de openheid, gelijkwaardigheid en (gevoel van) veiligheid binnen groepen te waarborgen. Elke deelnemer aan onze praktijken is in onze ogen verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Wij werken alleen met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren en zichzelf als professional verder te ontwikkelen. Wij stimuleren dit door de kennisuitwisseling leuk, aantrekkelijk, prikkelend en verrassend te maken en steeds weer te blijven vernieuwen. 

Ons onderscheidend vermogen

Anders dan klassieke adviseurs of consultants nemen wij het denken van de klant niet over, maar halen de beschikbare (collectieve) kennis binnen een organisatie die nodig is voor het oplossen van vraagstukken juist boven water en stellen deze centraal. Wij leveren geen standaard trainingen, maar maatwerk in nauwe samenwerking met de professionals uit het netwerk. Deelnemers aan onze praktijken leren vooral van elkaar en niet van ons. Wij werken niet volgens vaste methodieken of richtlijnen, maar investeren continu in de (door)ontwikkeling van onze werkwijzen, waarbij we het experiment niet uit de weg gaan.

Onze focus is altijd de praktijk, ons vertrekpunt een gevoel van onvrede. We analyseren en concretiseren een vraagstuk, zoeken ervaringsdeskundigen binnen en buiten de organisatie en bedenken welke dialoog nodig is om tot verdieping te komen. We brengen in onze praktijken hoofdrolspelers bij elkaar, laten ze reflecteren en elkaar spiegelen. Ons motto is: de klant helpen om zelf zijn probleem op te lossen.

LinkedIn
Filosofie

sdf